Christina & Alaiyah | Mommy + MePodgayskiy | ChildrenJessica | MaternityPodgayskiy & Shumeyko | FamilyPodgayskiy & Shumeyko | Grandma + GrandkidsLopez & Hilliard | FamilyJessica & Shawn | FamilyHorst | FamilyCameron | Family ReunionShumeyko | MaternityPodgayskiy | FamilyMatt, Milana, Eddie | ChildrenMetlenko | FamilyBreeden | FamilyBreeden | Family SessionChristina | MaternityBoggs | ChildrenShank | FamilyJonathan & Elisabeth | ChildrenDasha | Bridal Shower